Patiëntendossier

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk om van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het tandheelkundig dossier bevat niet alleen aantekeningen over je gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken, maar ook medische gegevens zoals aandoeningen en medicijngebruik behoren in het dossier.

Verstrekken gegevens tandheelkundig dossier aan andere zorgverleners

In het tandheelkundig dossier worden ook gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij je huisarts, met jouw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit je dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners, zoals een parodontoloog, een orthodontist of een kaakchirurg. Dit gebeurt niet wanneer je daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens mogen ook door een waarnemer of (geanonimiseerd) voor overleg met andere tandartsen worden gebruikt.

Verstrekken gegevens tandheelkundig dossier aan niet-zorgverleners

Een beperkt aantal gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit je dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als de gegevens gebruikt worden voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of statistiek, dan moet je  daarover geïnformeerd worden en is jouw toestemming nodig. Toestemming is echter niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot je persoon herleidbaar zijn.

Beveiliging gegevens tandheelkundig dossier

De tandartspraktijk draagt er zorg voor dat je gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij je behandeling betrokken personen hebben toegang tot jouw gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiënist, de tandartsassistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn tandheelkundig dossier

De wettelijke bewaartermijn van jouw gegevens is minimaal 20 jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van jou uitgaan. Daarover kun je nadere afspraken maken. Je hulpverlener mag jouw gegevens anonimiseren en deze anonieme gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Gegevens zijn anoniem wanneer ze niet, of met onevenredig veel moeite, herleidbaar zijn tot een persoon.

Foto’s in medisch dossier

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn foto’s geen eigendom van de patiënt. De foto’s behoren tot het tandheelkundig dossier en blijven hier onderdeel van. Het is wel mogelijk om een kopie te krijgen.

Recht op inzage en afschrift tandheelkundig dossier

Je hebt er recht op je gegevens in te zien en je kunt om een kopie van je gegevens verzoeken.

Kosten afschrift tandheelkundig dossier

Voor het verstrekken van een kopie van het tandheelkundig dossier mag je tandarts geen vergoeding vragen. Wel mag de tandarts een redelijke vergoeding vragen als je extra kopieën wilt hebben.

Recht op correctie en aanvulling tandheelkundig dossier

Als je van mening bent dat de gegevens in je dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kun je vragen deze te corrigeren. Je kunt ook vragen om een door jou afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Je behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen één maand een reactie te ontvangen.

Recht op afscherming tandheelkundig dossier

Je kunt, indien je toch prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen.

Recht op verwijdering en vernietiging tandheelkundig dossier

Je kunt vragen om (een deel van) je gegevens uit het tandheelkundig dossier te vernietigen. Dit verzoek moet zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden, maar in ieder geval binnen één maand. Als het een complex verzoek is, of als je meerdere verzoeken heeft ingediend, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Je  gegevens hoeven door de tandarts niet te worden vernietigd als aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan jezelf of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Een verzoek om vernietiging bekort de wettelijke bewaartermijn.

Juridische procedure na verwijdering tandheelkundig dossier

Start je een juridische procedure nádat je  tandarts aan je verzoek om vernietiging heeft voldaan, dan dien je er rekening mee te houden dat je jezelf hiermee een middel hebt ontnomen om bewijs te leveren. Ga daarom niet (te) lichtvaardig om met een verzoek om vernietiging van je gegevens.

Meeverhuizen tandheelkundig dossier

Wanneer je van tandarts verandert, bijvoorbeeld omdat je verhuist, een andere tandarts kiest of je huidige tandarts met pensioen gaat of is overleden, is het gebruikelijk dat jouw dossier wordt overgedragen aan je nieuwe tandarts. Wanneer je niet wilt dat je gegevens worden overgedragen dan dien je dit kenbaar te maken. Je dossier wordt in dat geval bewaard totdat de bewaartermijn (20 jaar) is verstreken. In het geval van overlijden of met pensioen gaan van je tandarts wordt de bewaarplicht overgedragen aan de opvolgend tandarts of aan de erven van de overleden tandarts.

Zelf overhandigen tandheelkundig dossier

Het kan voorkomen dat je zelf het dossier aan je nieuwe tandarts wilt geven. Het is dan belangrijk om te weten dat de wet bepaalt dat het dossier eigendom van de tandarts is. Het is uiteindelijk de tandarts die bepaalt of het dossier aan je wordt afgegeven. Houd er in dat geval ook rekening mee dat de tandarts je kan vragen een verklaring van afgifte te ondertekenen.

Bron: KNMT