Code F: Orthodontie

Dit zijn de tarieven die gelden voor patiënten zonder schisis of vergelijkbaar ernstige afwijkingen. Daarvoor gelden aparte prijslijsten. 

F121A Eerste consult

Code Omschrijving
Tarief
F121A Eerste consult
€ 22,16
 

Voor het tarief van het eerste consult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen. In het tarief van het eerste consult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:
– het inslijpen van één of meerdere elementen;
– het stellen van de indicatie tot extractie;
– het voorschrijven van oefeningen;
– het adviseren van ouders en verzorgers.

F122A Vervolgconsult

Code Omschrijving
Tarief
F122A Vervolgconsult
€ 22,16
 

Voor het tarief van het vervolgconsult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen. In het tarief van het vervolgconsult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:
– het inslijpen van één of meerdere elementen;
– het stellen van de indicatie tot extractie;
– het voorschrijven van oefeningen;
– het adviseren van ouders en verzorgers.
Het tarief voor een vervolgconsult kan niet in rekening worden gebracht voor een vervolgconsult binnen één maand na de datum waarop de patiënt zich voor het eerste consult bij de zorgaanbieder heeft vervoegd dan wel binnen één maand na de datum van een voorafgaand vervolgconsult dat in rekening is gebracht.
Een vervolgconsult kan uitsluitend in rekening worden gebracht als er nog geen beugelcategorie (prestatie F401 tot en met F491) voor de betreffende patiënt is gedeclareerd, tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen 12 maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht.

F123A Controlebezoek

Code Omschrijving
Tarief
F123A Controlebezoek
€ 13,88
 

Indien tijdens een aangevangen behandeling met apparatuur wordt besloten om deze enige tijd te onderbreken en de patiënt tijdens deze onderbreking geen apparatuur draagt, kan voor een controlebezoek deze code in rekening worden gebracht.

F124A Second opinion

Code Omschrijving
Tarief
F124A Second opinion
€ 104,95
 

Voor dit tarief verricht de zorgaanbieder een eenvoudig onderzoek bij de patiënt, niet leidend tot een behandelingsplan. Het tarief is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen. Verder is in dit tarief begrepen de mondelinge of (indien gewenst) schriftelijke rapportage aan de patiënt en/of diens tandarts, en/of de behandelend tandarts of tandartsspecialist. Het tarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht, als de second opinion geschiedt op verzoek van de patiënt, en deze niet in behandeling is of komt bij desbetreffende zorgaanbieder. Het tarief is niet van toepassing voor intercollegiale consultatie.

F125A Maken gebitsmodellen

Code Omschrijving
Tarief
F125A* Maken gebitsmodellen
€ 16,99
 

Uitgebreid onderzoek verricht de zorgaanbieder aan de hand van beoordeling van gebitsmodellen in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt. Bij reeds aangevangen behandelingen met apparatuur kan deze verrichting niet worden gedeclareerd (de vergoeding is begrepen in het beugelconsult),tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen 12 maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht. Het vervaardigen van gebitsmodellen, zonder dat tevens beoordeling daarvan (onder prestatie F126) gedeclareerd wordt, is alleen in rekening te brengen indien dit geschiedt op verzoek van de adviserend tandarts of adviserend geneeskundige van ziektekostenverzekeraars dan wel een orgaan belast met (tucht)rechtspraak.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F126A Beoordelen gebitsmodellen

Code Omschrijving
Tarief
F126A Beoordelen gebitsmodellen
€ 61,33
 

Onder beoordeling van gebitsmodellen wordt verstaan: het bestuderen van studiemodellen, inclusief beoordeling met vastlegging van de bevindingen en inclusief het opstellen van een behandelingsplan en de bespreking van het plan met de patiënt en/of diens ouders of verzorgers. Met andere woorden: bezoeken van de patiënt aan de zorgaanbieder die betrekking hebben op de beoordeling van gebitsmodellen kunnen niet naast de beoordeling van gebitsmodellen in rekening worden gebracht.
Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan in rekening worden gebracht in die gevallen waarin nog geen behandeling met apparatuur heeft plaatsgevonden dan wel geen behandeling zal plaatsvinden, tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen 12 maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht.
In het geval dat een zorgaanbieder een door een collega aangevangen behandeling voortzet (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing van de patiënt) en deze zorgaanbieder een nieuwe beoordeling van gebitsmodellen geïndiceerd acht, kan − in afwijking van het hiervoor gestelde en onder F125 − het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen eenmalig worden gedeclareerd naast het beugelconsult.
Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan niet opnieuw worden gedeclareerd binnen een periode van twaalf maanden na een eerder gedeclareerde beoordeling van gebitsmodellen.

F127A Multidisciplinair consult, per uur

Code Omschrijving
Tarief
F127A Multidisciplinair consult, per uur
€ 137,48
 

Multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).
Het multidisciplinair consult is het gezamenlijk consult van meerdere behandelende tandheelkundige of medische disciplines waarbij de patiënt, al of niet vergezeld door ouders of derden, voor een belangrijk deel aanwezig is. Het multidisciplinair consult wordt uitgevoerd voorafgaand aan, tijdens of na een behandeling. Doel van de gezamenlijke consultatie, voorafgaand aan de behandeling, is te komen tot een eensluidende diagnose en een op de diverse facetten van de afwijking gefaseerd behandelplan, waarbij de inbreng van de verschillende disciplines op elkaar is afgestemd. Een multidisciplinair consult tijdens of na de behandeling heeft tot doel om de voortgang van het gezamenlijke behandelplan te evalueren, waar nodig bij te stellen en het vervolg van de behandeling vanuit meerdere disciplines af te stemmen. Het tarief is inclusief het mondeling of schriftelijk overleg tussen de behandelaren, dat ontstaat naar aanleiding van de consultatie van de patiënt. Het tarief van het multidisciplinaire consult is een maximum-uurtarief. Delen van het uurtarief zijn, naar rato van de feitelijk bestede tijd, te berekenen in eenheden van vijf minuten. Het multidisciplinair consult is niet bedoeld voor regulier intercollegiaal overleg.

F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder

Code Omschrijving
Tarief
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder
€ 104,95
 

Alleen te berekenen bij uitgebreide, altijd multidisciplinaire behandelingen, waarbij het onderzoek van patiënt en records, het opstellen van het uitgebreide behandelplan en het bespreken ervan met de patiënt (en ouder/begeleider) in ruime mate eer tijd in beslag neemt dan bij een reguliere orthodontische patiënt. Bij deze behandeling is de orthodontische zorgaanbieder de regisseur van de uitvoering van het uitgebreide behandelplan. Deze code kan eenmaal per behandeling worden gedeclareerd. Terugverwijzing naar de eigen tandarts voor het uitvoeren van normaal en regulier onderhoud aan het gebit van de patiënt, valt nimmer onder de regie waarvoor deze prestatiecode in rekening kan worden gebracht. Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.

F131A* Vervaardigen van diagnostische set-up

Code Omschrijving
Tarief
F131A* Vervaardigen van diagnostische set-up
€ 47,66
 

Door het (laten) vervaardigen van een diagnostische set-up kan de zorgaanbieder onderzoeken welke behandelresultaten mogelijk zijn. Het kan in complexe situaties een inzichtelijk hulpmiddel zijn om de juiste therapiekeuze te maken, zowel voor de patiënt als de zorgaanbieder. Inclusief bespreking van de set-up met patiënt. Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.
De materiaal- en techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening gebracht te worden.

F132A* Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

Code Omschrijving
Tarief
F132A* Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie
€ 16,99
 

Het betreft gebitsmodellen die tijdens een complexe behandeling vervaardigd worden om de progressie van een behandeling te kunnen beoordelen en om een inschatting te kunnen maken voor de volgende fase(n) van een behandeling. Inclusief bespreking van de bevindingen met de patiënt. Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.
De materiaal- en techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening gebracht te worden.

F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

Code Omschrijving
Tarief
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie
€ 61,33
 

Het beoordelen van extra gebitsmodellen die tijdens een behandeling gemaakt worden. Inclusief het vastleggen van de bevindingen in het dossier en bespreking van de bevindingen met de patiënt. Deze prestatie mag in categorie A alleen in rekening worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.

F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)

Code Omschrijving
Tarief
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)
€ 16,33
 

Maken en beoordelen. Per foto.

F152A Occlusale opbeet röntgenfoto

Code Omschrijving
Tarief
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto
€ 16,33
 

Maken en beoordelen. Per foto.

F155A Vervaardiging orthopantomogram

Code Omschrijving
Tarief
F155A Vervaardiging orthopantomogram
€ 29,84
 

F156A Beoordeling orthopantomogram

Code Omschrijving
Tarief
F156A Beoordeling orthopantomogram
€ 17,49
 

Dit tarief kan naast F155 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

Code Omschrijving
Tarief
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto
€ 18,69
 

F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

Code Omschrijving
Tarief
F151A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto
€ 52,18
 

Dit tarief kan naast F157 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

Code Omschrijving
Tarief
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto
€ 18,69
 

F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

Code Omschrijving
Tarief
F160A Beoordeling voor achterwaartse schedelröntgenfoto
€ 52,18
 

Dit tarief kan naast F159 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

F161A Meerdimensionale kaakfoto

Code Omschrijving
Tarief
F161A Meerdimensionale kaakfoto
€ 139,94
 

Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.

F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Code Omschrijving
Tarief
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 58,31
 

Het beoordelen van de CT-scan en het bespreken met de patiënt. Dit tarief kan tevens separaat in rekening worden gebracht, indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

F411A* Plaatsen beugel categorie 1

Code Omschrijving
Tarief
F411A* Plaatsen beugel categorie 1
€ 114,59
 

Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, dan wel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, zoals individueel gemaakte tonghekjes.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F421A* Plaatsen beugel categorie 2

Code Omschrijving
Tarief
F421A* Plaatsen beugel categorie 2
€ 119,85
 

Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear, palatinale bar of linguale boog.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F431A* Plaatsen beugel categorie 3

Code Omschrijving
Tarief
F431A* Plaatsen beugel categorie 3
€ 138,21
 

Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei. Een voorbeeld hiervan is een blokbeugel (activator).
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F441A* Plaatsen beugel categorie 4

Code Omschrijving
Tarief
F441A* Plaatsen beugel categorie 4
€ 147,24
 

Het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectie- apparatuur zoals bijvoorbeeld Herbst, MARA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beïnvloeden.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F451A* Plaatsen beugel categorie 5

Code Omschrijving
Tarief
F451A* Plaatsen beugel categorie 5
€ 348,36
 

Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.
Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F481.

F461A* Plaatsen beugel categorie 6

Code Omschrijving
Tarief
F461A* Plaatsen beugel categorie 6
€ 566,68
 

Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor beide tandbogen. 
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.
Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F491.

F471A* Plaatsen beugel categorie 7

Code Omschrijving
Tarief
F471A* Plaatsen beugel categorie 7
€ 549,94
 

Het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur verkregen door een digitale set-up. Deze apparatuur bestaat uit tenminste 8 vacuümgevormde correctiehoesjes. Een voorbeeld hiervan is Invisalign.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F481A* Plaatsen beugel categorie 8

Code Omschrijving
Tarief
F481A* Plaatsen beugel categorie 8
€ 429,22
 

Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, voor één tandboog.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.

F491A* Plaatsen beugel categorie 9

Code Omschrijving
Tarief
F491A* Plaatsen beugel categorie 9
€ 564,15
 

Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, in beide tandbogen.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.

F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak

Code Omschrijving
Tarief
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak
€ 95,44
 

Deze prestatie betreft het verwijderen van beugels bestaande uit vaste apparatuur (categorie 5 t/m 9). Onder deze prestatie vallen de werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en het indien nodig plaatsen van retentie-apparatuur (apparatuur waarmee het resultaat van de behandeling wordt vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand, bijvoorbeeld een spalkje). In geval van beugelcategorie 7 mag deze prestatie uitsluitend gedeclareerd worden als er bij het plaatsen attachments zijn aangebracht waarop de beugel aangrijpt.
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht bij beugels die op of na 1 januari 2012 zijn geplaatst.

F511A Beugelconsult per maand categorie 1

Code Omschrijving
Tarief
F511A Beugelconsult per maand categorie 1
€ 29,01
 

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit categorie 1. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F512A Beugelconsult per maand categorie 2

Code Omschrijving
Tarief
F512A Beugelconsult per maand categorie 2
€ 29,01
 

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 2. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F513A Beugelconsult per maand categorie 3

Code Omschrijving
Tarief
F513A Beugelconsult per maand categorie 3
€ 29,01
 

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 3. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F514A Beugelconsult per maand categorie 4

Code Omschrijving
Tarief
F514A Beugelconsult per maand categorie 4
€ 29,01
 

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 4. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F515A Beugelconsult per maand categorie 5

Code Omschrijving
Tarief
F515A Beugelconsult per maand categorie 5
€ 33,15
 

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 5. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F516A Beugelconsult per maand categorie 6

Code Omschrijving
Tarief
F516A Beugelconsult per maand categorie 6
€ 41,44
 

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 6. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F517A Beugelconsult per maand categorie 7

Code Omschrijving
Tarief
F517A Beugelconsult per maand categorie 7
€ 41,44
 

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 7. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F518A Beugelconsult per maand categorie 8

Code Omschrijving
Tarief
F518A Beugelconsult per maand categorie 8
€ 49,73
 

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 8. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F519A Beugelconsult per maand categorie 9

Code Omschrijving
Tarief
F519A Beugelconsult per maand categorie 9
€ 62,16
 

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 9. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel cat. 1 t/m 9)

Code Omschrijving
Tarief
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (categorie 1 t/m 9)
€ 29,01
 

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit alle beugel categorieën. Deze prestatie dient in rekening te worden gebracht vanaf de 25e behandelingsmaand. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.

F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

Code Omschrijving
Tarief
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4
€ 29,01
 

Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugelbehandeling is gestopt. Ongeacht het aantal bezoeken per drie kalendermaanden. De drie kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8

Code Omschrijving
Tarief
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8
€ 33,15
 

Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugelbehandeling is gestopt. Ongeacht het aantal bezoeken per drie kalendermaanden. De drie kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9

Code Omschrijving
Tarief
F533A Nacontrole beugel categorie 6,9
€ 41,44
 

Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugelbehandeling is gestopt. Ongeacht het aantal bezoeken per drie kalendermaanden. De drie kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

F401A* Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur

Code Omschrijving
Tarief
F401A* Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur
€ 123,12
 

F611A* Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

Code Omschrijving
Tarief
F611A* Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur
€ 121,84
 

Deze prestatie is van toepassing bij het door middel van elektronische apparatuur meten, monitoren en vastleggen van de therapietrouw bij de patiënt bij het dragen van uitneembare apparatuur en retentieapparatuur (inclusief uitlezen chip) en het op gezette tijden bespreken van de resultaten daarvan met patiënt en/of ouders. De prestatie ‘elektronische chip’ is eenmalig gedurende de gehele actieve behandelduur in rekening te brengen. Het tarief is niet van toepassing op vacuümgevormde apparatuur. De patiënt dient, voorafgaand aan de behandeling met een apparaat voorzien van elektronische chip, door de zorgaanbieder op de hoogte te zijn gesteld van de extra kosten die verbonden zijn aan deze behandelingen. De patiënt moet hier voorafgaand aan de behandeling mee ingestemd hebben.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F612A* Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Code Omschrijving
Tarief
F612A* Plaatsen intermaxillaire correctieven
€ 119,85
 

Deze prestatie mag in rekening worden gebracht bij het plaatsen van intermaxillaire correctieveren. Deze prestatie kan niet gedeclareerd worden bij reparatie of vervanging van de intermaxillaire correctieveren. De kosten hiervoor zijn in het plaatsen inbegrepen, tenzij de kosten zijn veroorzaakt omdat de patiënt de apparatuur is verloren of als de beugel als gevolg van onzorgvuldig gebruik is beschadigd.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

Code Omschrijving
Tarief
F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur
€ 26,24
 

Het vervaardigen en plaatsen van een mondbeschermer, alsmede het geven van instructie omtrent het gebruik, tijdens behandeling met orthodontische apparatuur.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F721A Trekken tand of kies

Code Omschrijving
Tarief
F721A Trekken tand of kies
€ 43,73
 

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

Code Omschrijving
Tarief
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant
€ 32,65
 

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

F723A* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

Code Omschrijving
Tarief
F723A* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)
€ 82,10
 

Het plaatsen van een micro-implantaat, bedoeld als verankering bij een orthodontische behandeling, en het weer verwijderen van het micro-implantaat. Deze prestatie mag per micro-implantaat in rekening worden gebracht.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie

Code Omschrijving
Tarief
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie
€ 13,07
 

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s), alsmede het maken, vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken van hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorger(s).
De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien het consult waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden langer duurt dan 10 minuten. Preventieve consulten waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden, mogen niet apart in rekening worden gebracht, indien deze korter duren dan 10 minuten; dergelijke situaties behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten.

F810A Reparatie of vervanging van beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage

Code Omschrijving
Tarief
F810A* F810A Reparatie of vervanging van beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage
kostprijs
 

Het repareren of vervangen van (onderdelen van) orthodontische apparatuur die door gebruik zijn werkzaamheid heeft verloren. Deze prestatie is alleen van toepassing voor de materiaal- en techniekkosten van de apparatuur vallend onder beugel categorie 1 tot en met 4. Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht bij reparatie of vervanging na verlies of door onzorgvuldig gebruik.

F811A* Reparatie of vervanging van beugel

Code Omschrijving
Tarief
F811A* Reparatie of vervanging van beugel
€ 28,80
 

Het repareren of vervangen van (onderdelen van) een beugel (zoals een zelfligerende bracket) na verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het reguliere reparaties of vervangingen betreft.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F812A* Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur

Code Omschrijving
Tarief
F812A* Herstel of vervanging van retentie-apparatuur
€ 37,96
 

Het repareren of plaatsen van een retentiebeugel. Uitsluitend in rekening te brengen tenminste één jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is. Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die de actieve behandeling heeft gedaan, de retentie-apparatuur herstelt of vervangt (ook als dat in het eerste jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is, plaatsvindt en als eerder nog geen sprake is geweest van geplaatste retentie-apparatuur).
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

Code Omschrijving
Tarief
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak
€ 37,96
 

Het plaatsen van een extra retentiebeugel voor extra houvast. Met retentie-apparatuur wordt het resultaat van de behandeling vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de extra retentiebeugel in dezelfde kaak wordt geplaatst waarin ook de eerste retentievoorziening is geplaatst.
Deze prestatie mag uitsluitend in rekening worden gebracht bij het vervaardigen van extra retentie-apparatuur in dezelfde kaak en die gelijktijdig gebruikt wordt met de eerste retentie-apparatuur. Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

F814A* Plaatsen retentieapparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

Code Omschrijving
Tarief
F814A* Plaatsen retentieapparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt
€ 37,96
 

Het plaatsen van een retentiebeugel. Uitsluitend in rekening te brengen bij patiënten die door een andere orthodontische zorgaanbieder of in het geheel niet orthodontisch behandeld zijn.
Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht bij het plaatsen van een retentiebeugel indien de betreffende patiënt reeds eerder orthodontisch behandeld is door deze zorgaanbieder (dezelfde praktijk). In dat geval geldt dat het plaatsen van een retentie-beugel in de F492 is inbegrepen. In het geval van vervanging van retentie-apparatuur dient prestatie F812A gebruikt te worden.
Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

F815A Verwijderen spalk

Code Omschrijving
Tarief
F815A Verwijderen spalk
€ 5,83
 
Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen composiet en het polijsten van de elementen.
Deze prestatie kan alleen gedeclareerd worden indien het plaatsen van nieuwe retentieapparatuur volgt op deze prestatie.

F911A Inkopen op uitkomst orthodontie

Code Omschrijving
Tarief
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie
€2.357,19
 

Deze prestatie omvat de gehele orthodontische behandeling voor een patiënt tot 18 jaar met garantie op uitkomst voor een periode van 5 jaar. De prestatie kan uitsluitend gedeclareerd worden indien er een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt. Deze overeenkomst dient afspraken te bevatten over de (gewenste) ‘uitkomsten’ van de behandeling(en) en de wijze waarop de gegevens (zoals foto’s van de begin- en eindsituatie) en de eindstatus (bijvoorbeeld door een Par-score) worden vastgelegd.

F902A Toeslag extra kosten SARS-CoV-2

       
Code Omschrijving
Tarief
 
F902A Toeslag extra kosten SARS-CoV-2
€ 4,26
 

F900A Informatieverstrekking per vijf minuten

Code Omschrijving
Tarief
F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten
€ 13,28
 

F901A Onderlinge dienstverlening

Code Omschrijving
Tarief
F901A Onderlinge dienstverlening kostprijs
 

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.