Code Y: Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten

Code Omschrijving
Tarief
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten 
€ 13,73
 

Deze prestatie kan in rekening worden gebracht indien de zorgverlener wordt benaderd met informatieverzoeken in het kader van de individuele gezondheidszorg door derden (al dan niet via de patiënt) die niet volgen uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wlz, Wmo of Jeugdwet. Denk hierbij aan verzoeken vanuit bedrijfs- of verzekeringsartsen, advocaten, politie ed.

Het tarief mag daarmee niet in rekening worden gebracht:

- Indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.

- Bij ziektekostenverzekeraars.

- In het kader van zorgverlening waarvoor de mondzorgverlener de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen etc.

- In het kader van zorgverlening waarvoor de mondzorgverlener een advies vraagt aan een andere zorgverlener.

Het tarief voor informatieverstrekking mag alleen in rekening worden gebracht aan degene die het verzoek heeft ingediend. Het verzoek om informatie dient schriftelijk te worden gesteld. Voor een gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie mag het tarief niet in rekening worden gebracht. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijk bestede tijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de bestede tijd dient te worden afgerond naar het dichtsbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

Y02 Onderlinge dienstverlening tarief

Code Omschrijving
Tarief
Y02 Onderlinge dienstverlening tarief
Maximum
 

De levering van (onderdelen van) de prestaties tandheelkundige zorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de “uitvoerende zorgaanbieder”. De laatst genoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de “opdrachtgevende zorgaanbieder” De uitvoerende zorgaanbiederheeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties tandheelkundige zorg met inachtneming van de geldende maximumtarieven, in opdracht van de opdrachtgevende zorgverlener via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.