Code A: Verdoving

A15 Oppervlakte verdoving

Code Omschrijving
Tarief
A15 Oppervlakte verdoving
€ 8,02

Per kaakhelft in rekening te brengen. Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.  

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

Code Omschrijving
Tarief
A10 Geleidings-, infiltratie- en of intraligamentaire verdoving
€ 15,43

Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, H-codes).  
Geleidings- en/of infiltratieverdoving wordt in de onderkaak per blok gedeclareerd. In de bovenkaak wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd, waarbij de mediaanlijn als scheiding optreedt. In de onderkaak (front) wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd (cuspidaat - cuspidaat). Intraligamentaire, intraossale of intrapulpaire verdoving is per element declarabel.

A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

Code Omschrijving
Tarief
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie
Kostprijs

Als tandheelkundige behandelingen onder algehele narcose (verdoving) of sedatie worden uitgevoerd, maakt de mondzorgaanbieder hiervoor aanvullende kosten (bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesioloog die de patiënt door middel van algehele narcose onder verdoving brengt). Met deze prestatie kunnen die kosten in rekening worden gebracht. De prestatie is inclusief het geven van voorlichting aan de patiënt over de (beperkte noodzaak tot) algehele anesthesie of sedatie, de bespreking van risico's, de bespreking van kindvriendelijke innovaties ter beperking van de behandelduur en het uitvoeren van het noodzakelijke medisch onderzoek.
De tandheelkundige behandeling zelf kan niet in rekening worden gebracht met de prestatie verdoving door middel van algehele anesthesie of sedatie (A20); hiervoor dienen de uitgevoerde prestaties uit deze prestatielijst in rekening te worden gebracht.
Prestatie A20 kan alleen voor sedatie in rekening worden gebracht indien wordt voldaan aan de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer.

A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

Code Omschrijving
Tarief
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
€ 49,38

Bedoeld voor de organisatie vande behandeling onder algehele anesthesie in een instelling voor medisch specialistische zorg. A30 mag niet in combinatie met A20 gedeclareerd worden.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.