Code G: Kaakgewrichtsbehandelingen

G21 Functieonderzoek kauwstelstel 

Code Omschrijving
Tarief
G21 Functieonderzoek kauwstelsel
€ 111,10

Naar aanleiding van een klacht, suspect voor niet-dentoalveolaire orofaciale pijn en/of disfunctie (OPD). Onder functieonderzoek
kauwstel wordt verstaan het registeren van de klacht, het afnemen van een medische, dentale en psychosociale anamnese, het doen van bewegingsonderzoek, het schriftelijk vastleggen van de bevindingen en het formuleren van een werkdiagnose. Deze prestatie is inclusief het geven van uitleg over de mogelijke afwijking aan de patiënt en het vaststellen en bespreken van het behandelplan met de patiënt. Ook inclusief eventuele verwijzing naar een andere zorgaanbieder.

G22 Verlengd onderzoek OPD

Code Omschrijving
Tarief
G22 Verlengd onderzoek OPD
€ 222,20

Verlengd onderzoek in verband met (mogelijk) complexe orofaciale pijn en/of disfunctie. Inclusief: onderzoek naar mogelijke dentoalveolaire oorzaak, het volledige DC-TMD as1 onderzoek, het afnemen en beoordelen van de volledige DC-TMD as2 vragenlijsten of daaraan equivalente vragenlijsten, indien nodig overleg met de huisarts, medisch specialist of andere voor de OPD relevante zorgverlener en het formuleren en bespreken van de diagnose en bepaling van beleid met patiënt. Op basis van de aard van de OPD wordt bovenstaand onderzoek uitgebreid met een of meer modules: onderzoek cervicogene pijn, onderzoek neurogene pijn en onderzoek hoofdpijn.

G23 Spieractiviteitsmeting en registratie

Code Omschrijving
Tarief
G23 Spieractiviteismeting en registratie
€ 98,76

Aanvullend onderzoek na het verlengd onderzoek OPD met gebruikmaking van specifieke apparatuur.

G41 Consult OPD-therapie A (niet complex)

Code Omschrijving
Tarief
G41 Consult OPD-therapie A (niet complex)
€ 64,81

Therapie bij niet-complexe OPD, per zitting. Deze prestatie omvat counceling en begeleiding van de OPD A. Indien van toepassing omvat deze prestatie ook: het aanleren van oefeningen van automassage, controle en correctie van stabilisatieopbeetplaat, adviezen betreffende het gebruik van (pijn) medicatie en reponeren bij acute blokkade van het kaakgewricht. Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden

G62* Stabilisatieopbeetplaat

Code Omschrijving
Tarief
G62* Stabilisatieopbeetplaat
€ 166,65

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden. Inclusief: het maken van (digitale) afdrukken, de beetregistratie (ongeacht de methode), het plaatsen van een spalk, kleine correctie en het geven van eenmalige instructie omtrent het gebruik. Eventueel herhaalde instructies correcties en begeleiding vallen onder het therapieconsult (G41 of G43). Voor een zogeheten nightguard of thermoplastische drumplaat geldt prestatie G69.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

Code Omschrijving
Tarief
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
€ 49,38

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaan het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden. Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die het functieonderzoek heeft uitgevoerd, de stabilisatieopbeetplaat repareert.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.  

G47 Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie A

Code Omschrijving
Tarief
G47 Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie A
€ 74,07

Evaluatieonderzoek na therapie A bij OPD A. Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden. Inclusief: hermeting van de afwijkende waarden uit het functieonderzoek kauwstelsel, bespreking van de bevindingen met de patiënt en schriftelijke registratie en planning van nazorg.

G43 Consult OPD-therapie B (complex)

Code Omschrijving
Tarief
G43 Consult OPD therapie B (complex)
€ 124,68

Therapie bij complexe OPD, per zitting. Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. Deze prestatie omvat counseling en begeleiding van de OPD B. Indien van toepassing omvat deze prestatie ook: het geven van pijneducatie, het geven van gedragsadviezen, controle, instructies gebruik en evaluatie van een stabilisatieopbeetplaaten kleine correcties, het voorschrijven van recept-gebonden medicatie, het aanleren van oefeningen en automassage biofeedback technieken en sensomotorische oefentherapie, zo nodig met individuele hulpmiddelen.   

G44* Therapeutische injectie

Code Omschrijving
Tarief
G44* Therapeutische injectie
€ 67,90

Per gelaatshelft. Spierinjectie of kaakgewrichtsinjectie met een medicament. De prestatie kan uitsluitend gedeclareerd worden indien: voorafgaand het verlengd onderzoek OPD heeft plaatsgevonden (G22), de OPD als complex is aangemerkt en het een zelfstandige verrichting betreft die in een aparte zitting plaatsvindt.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.   

G46* Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)

Code Omschrijving
Tarief
G46* Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)
€ 49,38

Eenmalig consult voor instructie van een geïndividualiseerd hulpmiddel. Eventuele vervolgconsulten en behandelingen met het betreffende hulpmiddel vallen onder prestatie G43 en kunnen niet apart gedeclareerd worden. Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

G48 Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B

Code Omschrijving
Tarief
G48 Evaluatie/ herbeoordeling na OPD therapie B
€ 123,45

Evaluatieonderzoek na therapie bij OPD B. Inclusief: hermeting van de bevindingen uit het Verlengd onderzoek OPD (G22), bespreking van de bevindingen met de patiënt en schriftelijke registratie daarvan, planning van nazorg en schriftelijke rapportage aan verwijzers en medebehandelaars. Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. Ook van toepassing voor hernieuwd onderzoek van patiënten die zich binnen een jaar na een eerder afgeronde therapie bij OPD B met dezelfde OPD-klacht bij dezelfde instelling melden.

G10 Niet-standaard beetregistratie 

Code Omschrijving
Tarief
G10 Niet-standaard beetregistratie
€ 92,59

Extra-oraal, quick mount. Hieronder wordt verstaan: het overbrengen van de positie van de bovenkaak in de schedel ten opzichte van de arbitraire intercondylaire as naar een middelwaarde articulator met behulp van face- of earbow, exclusief modellen.  
G10 is in combinatie met de R24 of R34 slechts declarabel indien sprake is van een behandeling waarbij minimaal 2 kronen worden geplaatst.

G11 Scharnierasbepaling

Code Omschrijving
Tarief
G11 Scharnierasbepaling
€ 92,59

Met behulp van hinge-axis locator en bepalen derde referentiepunt.  

G12 Centrale relatiebepaling

Code Omschrijving
Tarief
G12 Centrale relatiebepaling
€ 86,41

Het ondermodel tegenover het bovenmodel ingipsen met behulp van drie wasbeten. Hierbij wordt uitgegaan van splitcast in het bovenmodel.  

G13 Protrale/laterale bepalingen

Code Omschrijving
Tarief
G13 Protrale/laterale bepalingen
€ 61,72

Lateraal links en rechts en protraal, waarna de condylushelling en de Bennethoek worden ingesteld.  

G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

Code Omschrijving
Tarief
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
€ 555,51

Bijvoorbeeld Stuartregistratie, Denar.  

G16 Therapeutische positiebepaling

Code Omschrijving
Tarief
G16 Therapeutische positiebepaling
€ 30,86

Opnieuw bepalen van de therapeutische positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak door middel van een wasbeet en opnieuw ingipsen.  

G20 Beetregistratie intra-oraal

Code Omschrijving
Tarief
G20 Beetregistratie intra-oraal
€ 61,72

Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.  

G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

Code Omschrijving
Tarief
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
 33,33

Het met behulp van specifieke apparatuur digitaal meten en analyseren hoe de tanden en kiezen op elkaar passen en welke krachten hierop worden uitgeoefend. Deze code is in combinatie met R24 of R34 slechts declarabel indien er sprake is van een behandeling waarbij minimaal twee kronen worden geplaatst. De G09 mag niet ten behoeve van een vulling gedeclareerd worden.

G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte

Code Omschrijving
Tarief
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte
€ 30,86

Bijvoorbeeld door kunsthars of stents mal of het laten staan van occlusiedeel op element en antagonist. Kan niet in combinatie met een solitaire kroon of bij meerdere kronen die geen onderdeel zijn van de dorsale steunzone (zijdelingse delen).

G65* Indirect planmatig inslijpen

Code Omschrijving
Tarief
G65* Indirect planmatig inslijpen
€ 339,48

Prestatie G65 kan één keer in rekening worden gebracht ongeacht het aantal zittingen waarin onderstaande verrichtingen plaatsvinden. Inclusief: het maken van (digitale) afdrukken, de registratie van de gewenste occlusale verhoudingen (ongeacht de methode), het plaatsen van de modellen in een articulator en het maken van een op schrift gesteld inslijpplan alsmede het uitvoeren van de inslijpprocedure.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Code Omschrijving
Tarief
G75 Het slijpen van alle voortanden van één kaak. Per kaak in rekening te brengen
€  61,72

Per kaak in rekening te brengen.

G69* Beetbeschermingsplaat 

Code Omschrijving
Tarief
G69* Beetbeschermingsplaat
€ 67,90

De vervaardiging en plaatsing van een occlusale plaat van harde kunsthars, zonder dat voorafgaand onderzoek naar een OPD heeft plaatsgevonden. Inclusief het maken van (digitale) afdrukken, de registratie (ongeacht de methode), het plaatsen van de beetbeschermingsplaat inclusief kleine correcties en het geven van bijbehorende instructie omtrent het gebruik. Eventuele controlebezoeken al dan niet met kleine correcties, uit te voeren aan de beetbeschermingsplaat kunnen worden gedeclareerd middels prestatie C13.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding 

Code Omschrijving
Tarief
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 61,72

Bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

Code Omschrijving
Tarief
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 308,62

Inclusief: het maken van (digitale) afdrukken, de registratie (ongeacht de methode), het plaatsen van het apparaat, inclusief het aanbrengen van kleine correcties en het geven van bijbehorende instructies omtrent het gebruik en nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van het MRA.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. 

G72 Controlebezoek MRA

Code Omschrijving
Tarief
G72 Controlebezoek MRA
€ 30,86

Uitsluitend in rekening te brengen twee maanden nadat het MRA is geplaatst (G71). Inclusief kleine correcties.

G73* Reparatie MRA met afdruk

Code Omschrijving
Tarief
G73* Reparatie MRA met afdruk
€ 49,38

In geval er voor het repareren van het MRA (code G73) opnieuw moet worden geregistreerd, is het vervaardigen en declareren van een nieuwe MRA mogelijk (code G71) plus techniekkosten).

G74* Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur 

Code Omschrijving
Tarief
G74* Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur
€ 130,24

Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur voor het afleren van afwijkenden mond- en tonggewoonten. Deze therapie omvat tevens de uitleg over het afwijkende mond- en tonggedrag, instructie over het dragen van de myofunctionele apparatuur en bijbehorende controle van het dragen van de apparatuur. Deze prestatie is inclusief een verwijzing naar een logopedist. Deze prestatie is een all-in tarief, dit betekent dat naast deze prestatie geen andere prestaties ten behoeve van de myofunctionele apparatuur in rekening kunnen worden gebracht.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.