Code Y: Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten

Code Omschrijving
Tarief
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten 
€ 14,06
 

Voor informatieverstrekking aan derden wordt één prestatie onderscheiden met een tarief per vijf minuten door de zorgverlener bestede tijd. De tijdsduur voor iedere door of namens de zorgverlener bestede vijf minuten aan het verstrekken van informatie, inclusief de bestede tijd aan bijbehorende rapportage, is leidend voor de declaratie. De in rekening te brengen bestede tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

Het betreft hier werkzaamheden die niet tot de te verzekeren prestaties bij of krachtens de Zvw of Wlzbehoren en aldus door de aanvrager zelf moeten worden betaald, althans niet bij de ziektekostenverzekeraar van de betreffende patiënt ten laste van de Zvw of Wlz in rekening kunnen worden gebracht.

Voor het declareren van deze prestatie gelden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

  1. Er dient sprake te zijn van een schriftelijk informatieverzoek afkomstig van een derde (al dan niet via de patiënt) die niet volgt uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wlz, Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet;
  2. De informatie dient schriftelijk te worden verstrekt aan de aanvrager;
  3. De patiënt dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het verstrekken van de informatie aan de derden;
  4. Naast de declaratie van de prestatie 'informatieverstrekking aan derden' mag geen andere prestatiebeschrijving in het kader van de informatieverstrekking in rekening worden gebracht.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht:

  1. indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.
  2. In het kader van zorgverlening waarvoor de zorgaanbieder: 1. de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen; 2. een advies vraagt aan een andere zorgaanbieder.
  3. Voor een (later) gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie.

 

Y02 Onderlinge dienstverlening tarief

Code Omschrijving
Tarief
Y02 Onderlinge dienstverlening tarief
Maximum
 

De levering van (onderdelen van) de prestaties tandheelkundige zorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de “uitvoerende zorgaanbieder”. De laatst genoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de “opdrachtgevende zorgaanbieder” De uitvoerende zorgaanbiederheeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties tandheelkundige zorg met inachtneming van de geldende maximumtarieven, in opdracht van de opdrachtgevende zorgverlener via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.