Regelingen asielzoekers en ongedocumenteerden

Regelingen asielzoekers en ongedocumenteerden
Asielzoekers kunnen op basis van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) aanspraak maken op tandheelkundige zorg. Voor kinderen tot 18 jaar bevat deze zorg alle hulp behalve kroon- en brugwerk en orthodontie. Volwassen asielzoekers kunnen aanspraak maken op de hulp die is opgenomen in de lijst Noodhulp Tandheelkundige 2013.

Via de RZA worden de ziektekosten vergoed voor asielzoekers waar het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers de opvang voor regelt. Zorgverzekeraar Menzis voert de regeling uit en biedt tandartsen hiervoor een overeenkomst aan. De kosten voor een tolk worden vergoed.

Regeling Zorg Asielzoekers

Volwassen asielzoekers kunnen naast de (uitneembare) volledige gebitsprothese en kaakchirurgische hulp (uitgezonderd ongecompliceerde extracties) aanspraak op noodhulp (.pdf).
Verrichtingen die niet onder de RZA vallen worden niet vergoed en moet de asielzoeker (vaak vooraf) zelf betalen. Asielzoekers dienen in het bezit te zijn van een COA-zorgpasnummer.

Eigen bijdrage asielzoekers
Voor de asielzoekers die in de centrale opvang, zoals een asielzoekerscentrum (AZC), zijn ondergebracht zijn eigen bijdragen niet van toepassing. Dit betekent dat de totale kosten bij Regeling Zorg Asielzoekers in rekening worden gebracht.

Afspraken via de Praktijklijn
De asielzoeker kan bij de Praktijklijn van het GC A (medische) vragen stellen of een afspraak maken bij de tandarts. De Praktijklijn is een landelijk georganiseerd medisch call center waar gediplomeerde praktijkassistenten en een huisarts werken. De medewerkers van de Praktijklijn hebben de beschikking over tolken die het contact vereenvoudigen. De Praktijklijn is bereikbaar via het telefoonnummer 088 112 2 112.

Regeling ongedocumenteerden

De Regeling ongedocumenteerden (illegalen) is geen verzekering en biedt evenmin gratis gezondheidszorg. Tegenover het recht op zorg staat immers voor iedereen, ongeacht nationaliteit of verblijfsstatus, de plicht tot betalen.

Wanneer is de Regeling aan de orde?

  • Het moet gaan om medisch noodzakelijke zorg.
  • De patiënt is onverzekerd én onverzekerbaar als gevolg van de Koppelingswet.
  • De zorg moet onderdeel zijn van het basiszorgpakket (Basisverzekering Zorgverzekeringswet) of de AWBZ.
  • Bij het vaststellen van genoemde omstandigheden wordt van de zorgverlener niet méér verwacht dan wat binnen de vertrouwensrelatie met de patiënt past (dus bijvoorbeeld geen verificatie bij Vreemdelingendienst of checken banksaldo).

Welke tandheelkundige hulp vergoedt de Regeling illegalen?
Wanneer vreemdelingen zonder verblijfsvergunning de kosten voor medische hulp niet zelf kunnen betalen, dan kan een bijdrage worden aangevraagd. Dit kan alleen voor zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Tandartsen kunnen daardoor alleen een bijdrage aanvragen voor:

- patiënten jonger dan 18 jaar;
- volledig uitneembare prothetische voorzieningen;
- bijzondere tandheelkunde.

De bijdrage is 80% van de oninbare vordering. De tandarts vraagt de bijdrage aan bij het College voor Zorgverzekeringen.