Verwijzing naar collega-tandarts of tandarts-specialist

In sommige gevallen kan je tandarts het nuttig vinden je door te verwijzen naar een collega-tandarts of tandarts-specialist.

Verwijzing naar collega tandarts (horizontale verwijzing)

Sommige tandartsen hebben zich op één of meer gebieden van de tandheelkunde toegelegd. De tandartsen weten van elkaar wie zich in welk deelgebied heeft verdiept en wie over de benodigde apparatuur beschikt. In dit geval van verwijzing naar een collega tandarts spreken we van horizontale verwijzing. Voorbeelden van collega tandartsen zijn gedifferentieerde tandartsen zoals een parodontoloog en implantoloog, maar bijvoorbeeld ook tandartsen die meer ervaring hebben met bepaalde behandelingen.

Verwijzing naar tandarts-specialist (verticale verwijzing)

In de tandheelkunde kennen we twee soorten specialisten waar patiënten naar verwezen kunnen worden: de orthodontist en de kaakchirurg. Deze specialisten beschikken over specifieke vakkennis. De tandarts doet een beroep op hen, als hij een specialist beter toegerust acht voor een diagnosestelling, een behandelplan of een behandeling.

Redenen voor verwijzing naar collega tandarts of tandarts-specialist

Er kunnen verschillende redenen zijn om tot verwijzing naar een collega tandarts over te gaan:

 • De collega tandarts of tandarts-specialist heeft zich op een specifiekgebied van de tandheelkunde toegelegd, zijn kennis verdiept en veel ervaring opgedaan.
 • Je tandarts heeft onvoldoende affiniteit ten aanzien van de betreffende behandeling.
 • Je vraagt zelf om verwijzing.

Richtlijnen voor verwijzing naar collega tandarts of tandarts-specialist (hierna te noemen: de behandelaar)

Voor tandartsen geldt een aantal richtlijnen met betrekking tot het verwijzen naar een collega-tandarts of tandarts-specialist:

 • Je tandarts zorgt voor een uitvoerige toelichting m.b.t. de gang van zaken bij en na verwijzing. Bovendien kun je gedurende of na afloop van het behandelingstraject bij je eigen tandarts terecht met vragen.
 • Je tandarts maakt afspraken met de behandelaar over de verdere afhandeling. Zoals de eventuele machtigingsaanvraag bij de zorgverzekeraar en de financiële afhandeling.
 • Je tandarts geeft schriftelijk de gevraagde hulpverlening aan. Deze krijg je in een (open) envelop mee.
 • De behandelaar naar wie je bent verwezen, is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de door hem uitgevoerde tandheelkundige handelingen.
 • Je tandarts maakt een vervolgafspraak met je na de betreffende behandeling of, indien gewenst, voor voltooiing van die behandeling.

NB: De collega-tandarts of tandarts-specialist zal pas tot behandeling overgaan, indien je bent verwezen door je eigen tandarts en er voldoende documentatie voor de betreffende behandeling aanwezig is.

Afwijkende behandeling door tandarts-specialist of collega-tandarts

Een tandarts-specialist of collega tandarts kan een andere diagnose stellen dan de verwijzende tandarts en dus een andere behandeling voorstellen. Indien dit aan de orde is, dient de behandelaar dit te overleggen met je eigen tandarts. Daarnaast dient de behandelaar zorg te dragen voor een optimale voorlichting aan jou en dient hij jouw instemming te vragen met de gemaakte behandelingskeuze. Bovendien dient een duidelijke reden in de rapportage te worden aangeven. Je kunt hier zelf ook een actieve rol in spelen door je eigen tandarts op de hoogte te stellen van een afwijkende diagnose.

Terugverwijzing door behandelaar naar eigen tandarts

Als de behandeling is afgerond dient de behandelaar een aantal acties te ondernemen:

 • De behandelaar brengt schriftelijk verslag uit aan je eigen tandarts.
 • De behandelaar verwijst je na de behandeling terug naar je eigen tandarts.
 • De behandelaar zal zich onthouden van een andere behandeling dan die waarvoor je verwezen bent.

Bron: KNMT