Rechten en plichten bij de tandarts

 Als patiënt heeft u rechten en plichten. U heeft bijvoorbeeld recht op privacy; tandartsen moeten vertrouwelijk met uw (medische) gegevens omgaan. Daarnaast heeft u ook de plicht om de tandarts duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.

Rechten voor de patiënt

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt de kwaliteit en het klachtrecht van u als patiënt.

In de wet is geregeld dat als u bij de tandarts bent, u mag rekenen op goede zorg en aandacht. Dat betekent dat als er bijvoorbeeld een vulling vervangen moet worden, dat op de juiste manier en met de beste materialen gebeurt. En is er een alternatief mogelijk, dan bespreekt de tandarts dit met u. Ook mag u verwachten dat u op de hoogte bent gebracht van de kosten.

Mocht de behandeling anders verlopen dan gepland, dan zal de tandarts dat met u bespreken en vastleggen in het patiëntendossier. En als u niet tevreden bent, dan mag u natuurlijk aan de bel trekken.

Als patiënt heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op informatie
  Als patiënt heeft u recht op informatie –  in begrijpelijke taal – over de aandoening, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. 
    
 • Het recht om samen over de behandeling te beslissen
  Alleen met voldoende informatie kunt u goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. 
    
 • Het recht om een behandeling of onderzoek te weigeren
  Voor ieder onderzoek of behandeling is uw toestemming nodig. U beslist uiteindelijk zelf of u wel of niet (verder) behandeld wordt. 
      
 • Het recht op inzage in uw dossier
  Van iedere patiënt wordt een tandheelkundig dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Op de tandarts na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij u daar toestemming voor geeft.
   
 • Het recht op bescherming van uw privacy
  Uw tandarts en direct betrokkenen mogen alleen in bijzondere gevallen informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie). Dat mag alleen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, als de wet hem daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Dit laatste kan alleen onder strikte voorwaarden. Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als niemand anders die kan waarnemen, tenzij u daarmee instemt.

Plichten voor de patiënt

Naast rechten hebt u als patiënt ook een aantal plichten.

 • De plicht om uw tandarts goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van uw medische achtergrond: Met juiste en volledige informatie kan uw tandarts sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Zelfs in uw ogen onbelangrijke informatie kan voor de tandarts van belang zijn.
 • De plicht om uw tandartsrekening te betalen.
 • De plicht om mee te werken aan de behandeling en zoveel mogelijk de adviezen van uw tandarts op te volgen.

Plichten en rechten tandarts

Ook uw tandarts heeft een recht:

 • Het recht om verzoeken van een patiënt te weigeren: De tandarts heeft het recht om niet op een onredelijk verlangen van de patiënt in te gaan. De tandarts laat zich bij nemen van zijn beslissingen leiden door zijn eigen deskundigheid. Zo mag hij bijvoorbeeld een verzoek van de patiënt weigeren om een röntgenfoto te laten maken.

Uw tandarts heeft de volgende plichten:

 • De plicht om informatie te verstrekken: Uw tandarts is verplicht om u informatie te verschaffen. Hierbij wordt wel het principe van de redelijkheid gehanteerd: als er bijvoorbeeld een kans van één op een miljoen is op een bepaalde bijwerking van een bepaalde behandeling, dan hoeft dat niet besproken te worden.
 • De plicht om toestemming voor een behandeling te vragen.
 • De plicht om een medisch dossier van elke patiënt bij te houden.
 • De plicht om de privacy van de patiënt te bewaren: Het is de plicht van de zorgverlener er voor te zorgen dat geen inlichtingen over de patiënt aan derden ter beschikking komen.

Bron: KNMT