Rechten en plichten bij de tandarts

Als patiënt heb je rechten en plichten. Je hebt bijvoorbeeld recht op privacy; tandartsen moeten vertrouwelijk met jouw (medische) gegevens omgaan. Daarnaast heb je  ook de plicht om de tandarts duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.

Rechten voor de patiënt

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt de kwaliteit en het klachtrecht van jou als patiënt.

In de wet is geregeld dat als je bij de tandarts bent, je mag rekenen op goede zorg en aandacht. Dat betekent dat als er bijvoorbeeld een vulling vervangen moet worden, dat op de juiste manier en met de beste materialen gebeurt. En is er een alternatief mogelijk, dan bespreekt de tandarts dit met je. Ook mag je verwachten dat je op de hoogte bent gebracht van de kosten. Gaat de behandeling meer dan 250 euro kosten? Dan krijg je altijd vooraf een prijsopgave. 

Mocht de behandeling anders verlopen dan gepland, dan zal de tandarts dat met je bespreken en vastleggen in het patiëntendossier. En als je niet tevreden bent, dan mag je natuurlijk aan de bel trekken.

Als patiënt heb je volgende rechten:

 • Het recht op informatie
  Als patiënt heb je recht op informatie –  in begrijpelijke taal – over de aandoening, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. 
    
 • Het recht om samen over de behandeling te beslissen
  Alleen met voldoende informatie kun je goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. 
    
 • Het recht om een behandeling of onderzoek te weigeren
  Voor ieder onderzoek of behandeling is jouw toestemming nodig. Jij beslist uiteindelijk zelf of je wel of niet (verder) behandeld wilt worden.
 • Het recht op inzage in jouw dossier
  Van iedere patiënt wordt een tandheelkundig dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op je behandeling. Op de tandarts na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij jij daar toestemming voor geeft.
   
 • Het recht op bescherming van jouw privacy
  Je tandarts en direct betrokkenen mogen alleen in bijzondere gevallen informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie). Dat mag alleen als je  daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, als de wet hem daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Dit laatste kan alleen onder strikte voorwaarden. Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als niemand anders die kan waarnemen, tenzij jij daarmee instemt.

Plichten voor de patiënt

Naast rechten heb je als patiënt ook een aantal plichten.

 • De plicht om je tandarts goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van je medische achtergrond: Met juiste en volledige informatie kan je tandarts sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Zelfs in jouw ogen onbelangrijke informatie kan voor de tandarts van belang zijn.
 • De plicht om je tandartsrekening te betalen.
 • De plicht om mee te werken aan de behandeling en zoveel mogelijk de adviezen van je tandarts op te volgen.

Plichten en rechten tandarts

Ook je tandarts heeft een recht:

 • Het recht om verzoeken van een patiënt te weigeren: De tandarts heeft het recht om niet op een onredelijk verlangen van de patiënt in te gaan. De tandarts laat zich bij nemen van zijn beslissingen leiden door zijn eigen deskundigheid. Zo mag hij bijvoorbeeld een verzoek van de patiënt weigeren om een röntgenfoto te laten maken.

Je tandarts heeft de volgende plichten:

 • De plicht om informatie te verstrekken: de tandarts is verplicht om je informatie te verschaffen. Hierbij wordt wel het principe van de redelijkheid gehanteerd: als er bijvoorbeeld een kans van één op een miljoen is op een bepaalde bijwerking van een bepaalde behandeling, dan hoeft dat niet besproken te worden.
 • De plicht om toestemming voor een behandeling te vragen.
 • De plicht om een medisch dossier van elke patiënt bij te houden.
 • De plicht om de privacy van de patiënt te bewaren: het is de plicht van de zorgverlener er voor te zorgen dat geen inlichtingen over de patiënt aan derden ter beschikking komen.

Bron: KNMT